Obecnie realizujemy:

Dolnyśląsk logotypy

Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Z nami to nie jest wielkie wyzwanie!

Harmonogram gr 1 Sala nr 12, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 2 Sala nr 12, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra

Harmonogram gr 3 Sala nr 12, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra

Grupę docelową stanowi 375 osób (w tym 200K i 175M), w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu KC) w woj. dolnośląskim w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, ząbkowickim zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych i potwierdzenia ich certyfikatem ECDL Profile (poziom A+B wg ramy DIGCOMP).

60% UP będzie legitymować się niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3 włącznie)- 225 os.

60% UP będzie pochodzić z obszarów wiejskich (kategoria 3 klasyfikacji DEGURBA, kod 03 wg zał. do Rozp. Wykon. Komisji NR 215/2014 z 7.3.2014)- 225 os.

Pierwszeństwo udziału będą mieć osoby:

(a) niepełnosprawne (udział min. 5% UP)- min. 19 os.,

(b) zam. na obszarach wiejskich.

(c) bez zatrudnienia (bezrobotne, w tym długotrwale, oraz bierne zawodowo),

(d) nie mogące samodzielnie sfinansować szkolenia (korzystają z OPS, są bezrobotne bez pr. do zasiłku itp.)

Pozostałe kryteria rekrutacji:

(-) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci podniesienia kompetencji komp. i potwierdzenia ich certyfikatem ECDL Profile (poziom A+B wg ramy DIGCOMP)/ ośw.

(-) motywacja do udziału w projekcie, zasadność wzięcia udziału w projekcie (brak kompetencji komp. na poziomie A+B wg DIGCOMP i brak certyfikacji ECDL Profile), diagnoza potrzeb szkol. pod kątem ich stanu wiedzy wskazująca na zasadność i konieczność objęcia wsparciem/rozmowa ze Spec. ds. rekrutacji

Uczestnikami Projektu nie powinny być osoby, które uczestniczyły w tego rodzaju wsparciu w PO KL w okresie ostatnich 3 lat.

Wskaźnik produktu

kobiety

mężczyźni

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

200

175

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby

125

100

Liczba osób zam. w powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, ząbkowickim

200

175

Liczba osób zam. na obszarach wiejskich objętych szkoleniami komputerowymi w ramach projektu

125

100

Wskaźniki rezultatu

kobiety

mężczyźni

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

113

90

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

180

158

UP wezmą udział w szkoleniach wg programu:

(1) Podstawy pracy z komp.: Przeglądanie Internetu; Informacje uzyskane z Internetu; Pojęcia zw z komunikacją.

(2) Podstawy pracy w sieci: Efekty pracy, Zarządzanie plikami, Sieci, Pulpit, ikony, ustawienia.

(3) Przetwarzanie tekstów: Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków.

(4) IT Security: Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi.

(5) Arkusze kalkulacyjne: Użycie aplikacji, Tworzenie dokumentu, Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza.

(6) Computational Thinking.

Program wg sylabusa PTI.

Od UP wymagana 80% frekwencja.

Każdy UP przystąpi do egzaminu.

Zostanie zrealizowanych 25 szkoleń, każde po 150 godz.; zajęcia do 12 godz./tygodniowo (3 dni x 4 godz.; 2 dni x 6 godz.; 1 dzień x 8 godz.) w weekendy lub dni robocze (wg preferencji UP).

1 grupa= 15 osób.

1 godzina szkoleniowa = 45 minut

Wsparcie dodatkowe dla UP:

(-) refundacja kosztów dojazdu dla 19 osób z niepełnosprawnościami: 18 zł dziennie

(-) materiały piśmiennicze (teczka, długopis, notes)

(-) materiały dydaktyczne (podręcznik i pendrive)

Stawka za godzinę (trener + sala + catering kawowy) 130 zł- 150 zł

Wymagania dot. trenerów:

Spełnia następujące wymagania (łącznie):

 • posiada wykształcenie wyższe/zawodowe informatyczne lub certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uprawnienia egzaminatora ECDL  ADVANCED;
 • przeprowadziła co najmniej 2000 godzin dydaktycznych szkoleń komputerowych z obszaru IT – (1 godzina dydaktyczna = 45 minut);
 • posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów w obszarze kompetencji cyfrowych;
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu krótkich form szkoleniowych – szkolenia komputerowe (IT)w szczególności dla osób w wieku powyżej 50 roku życia;
 • posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Uwagi: łączne zaangażowanie zawodowe trenera w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

 

logotypy

PROJEKT „IPMA – ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM PROJECT MANAGEREM”

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z CERTYFIKACJĄ IPMA POZIOM D

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2017 r. – 31.07.2018 r. w województwie łódzkim i jest skierowany do 156 osób dorosłych powyżej 18 r.ż. (90 kobiet i 66 mężczyzn), zamieszkałych w woj. łódzkim, nie prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatem IPMA poziom D przez uczestników projektu.

Główne wskaźniki projektu:

 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 156.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 135.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 13 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 120 godzin (8 zjazdów: 1 oraz 2-dniowych). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uczestnikami projektu „IPMA – zostań certyfikowanym Project Managerem” mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 

- osoby dorosłe powyżej 18 roku życia,

- zamieszkałe w woj. łódzkim (wg Kodeksu Cywilnego),

- nie prowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej,

- z własnej inicjatywy zainteresowane udziałem w szkoleniu i zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest osiągnięcie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (minimum 60% punktów). Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 13 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 120 godzin (8 zjazdów: 1 oraz 2-dniowych). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uczestnikami projektu „IPMA – zostań certyfikowanym Project Managerem” mogą być osoby spełniające następujące warunki:

Warunkiem udziału w projekcie jest osiągnięcie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (minimum 60% punktów). Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o:

 1. Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie,
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 3. Wypełnienie testu kwalifikacyjnego,
 4. Wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu.

 

Powyższe dokumenty należy pobrać (dostępne poniżej), wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać:

 • w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą na adres Biura Projektu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu “IPMA – zostań certyfikowanym Project Managerem”.
 • Telefon do biura Projektu: 533 673 509

Przesłane dokumenty zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów udziału w projekcie.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

- Regulamin

- Formularz zgłoszeniowy

- Test kwalifikacyjny

- Oświadczenie

 

PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU
A ORGANIZATOREM

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, otrzymają drogą mailową umowy. Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z załącznikami na adres Biura Projektu. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy przez Uczestnika Projektu jest weksel na kwotę kosztów uczestnictwa wraz z deklaracją wekslową.

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące grupy szkoleniowe:

GRUPA 1 - Łódź:

Terminy zajęć szkoleniowych:

Zjazd I. 25-26.03.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd II. 01-02.04.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd III. 22-23.04.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd IV. 06-07.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd V. 13-14.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd VI. 27-28.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd VII. 03.06.2017 (sobota)

Zjazd VIII. 10-11.06.2017 (sobota-niedziela)

Egzamin certyfikujący – termin do ustalenia

 

GRUPA 2 - Łódź:

Terminy zajęć szkoleniowych:

Zjazd I. 27-28.03.2017 (poniedziałek-wtorek)

Zjazd II. 03-04.04.2017 (poniedziałek-wtorek)

Zjazd III. 20-21.04.2017 (czwartek-piątek)

Zjazd IV. 08-09.05.2017 (poniedziałek-wtorek)

Zjazd V. 22-23.05.2017 (poniedziałek-wtorek)

Zjazd VI. 05-06.06.2017 (poniedziałek-wtorek)

Zjazd VII. 12.06.2017 (poniedziałek)

Zjazd VIII. 25-26.06.2017 (niedziela-poniedziałek)

Egzamin certyfikujący – termin do ustalenia

 

GRUPA 3 - Łódź:

Terminy zajęć szkoleniowych:

Zjazd I. 18-19.03.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd II. 01-02.04.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd III. 08-09.04.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd IV. 29-30.04.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd V. 06-07.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd VI. 20-21.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd VII. 04.06.2017 (niedziela)

Zjazd VIII. 17-18.06.2017 (sobota-niedziela)

Egzamin certyfikujący – termin do ustalenia

 

GRUPA 4 - Łódź:

Terminy zajęć szkoleniowych: 

Zjazd I. 20-21.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd II. 03-04.06.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd III. 10-11.06.2017 (sobota-niedziela) 

Zjazd IV. 25-26.06.2017 (niedziela-poniedziałek) 

Zjazd V. 08-09.07.2017 (sobota-niedziela) 

Zjazd VI. 19-20.08.2017 (sobota-niedziela) 

Zjazd VII. 04.09.2017 (poniedziałek) 

Zjazd VIII. 16-17.09.2017 (sobota-niedziela) 

Egzamin certyfikujący – termin do ustalenia

 

GRUPA 5 - Łódź:

Terminy zajęć szkoleniowych:

Zjazd I. 27-28.05.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd II. 10-11.06.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd III. 24-25.06.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd IV. 01-02.07.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd V. 19-20.08.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd VI. 02-03.09.2017 (sobota-niedziela)

Zjazd VII. 15.09.2017 (piątek)

Zjazd VIII. 23-24.09.2017 (sobota-niedziela)

Egzamin certyfikujący – termin do ustalenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenia w ramach projektu będą prowadzone metodą wykładową (20% zajęć) oraz warsztatową (80% zajęć). Szkolenia zostaną zakończone egzaminem próbnym wewnętrznym, a następnie odbędzie się egzamin certyfikacyjny realizowany przez International Project Management Association Polska (IPMA Polska) na poziomie D.

W programie:

 1. Pojęcie projektu, programu, portfela projektów
 2. Projekt, a proces
 3. Cykl życia projektu
 4. Struktura zarządzania projektem
 5. Role i odpowiedzialności
 6. Model fazowy
 7. Cele projektu
 8. Interesariusze projektu
 9. Plan komunikacji
 10. Struktura podziału prac (SPP)
 11. Metody planowania sieciowego
 12. Harmonogram projektu
 13. Analiza trendu kamieni milowych
 14. Zasoby w projekcie
 15. Koszty w projekcie
 16. Zarządzanie zespołem projektowym
 17. Metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
 18. Ryzyko w projekcie
 19. Warsztat PM (Project Managera)
 20. Stworzenie harmonogramu zadań, zasobów i kosztów do projektu ALFA
 21. Zarządzanie zmianą
 22. Prawne aspekty zarządzania projektem
 23. Egzamin próbny
 24. Powtórka przed egzaminem certyfikującym

KONTAKT:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo mazowsze

Projekt pt. „ECDL – Stań się częścią społeczeństwa informacyjnego !”

Główne założenia Projektu

Uczestnikami Projektu jest 414 osób, w tym 270 osób (w tym 170 kobiet i 100 mężczyzn), w wieku 50 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz 144 osoby (w tym 84 kobiety i 60 mężczyzn), niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w województwie mazowieckim, nie mających umiejętności komputerowych, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem umiejętności związanych z Technikami Informacyjno – Komunikacyjnymi (TIK) na poziomie podstawowym i potwierdzeniem ich certyfikatem ECDL Profile.

Celem Projektu jest uzyskanie w terminie 1.10.2016 r. – 30.11.2017 r.  podstawowego poziomu umiejętności komputerowych na pełnym poziomie A+B określonych ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści oraz bezpieczeństwa, certyfikowanego ECDL Profile, przez minimum 90% Uczestników Projektu.

W okresie realizacji Projektu w całym województwie mazowieckim, zostanie zrealizowanych

30 szkoleń (18 szkoleń po 144 godziny dla osób w wieku 50 lat i więcej, 12 szkoleń w wymiarze 168 godzin dla 144 osób niepełnosprawnych).

Program szkolenia obejmie zagadnienia na pełnym poziomie A+B, według ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

Każde szkolenie, dla każdego Uczestnika Projektu, zostanie zakończone egzaminem ECDL i certyfikatem ECDL Profile. Projekt nie przewiduje odpłatności dla Uczestników Projektu, otrzymają oni bezpłatnie materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz catering kawowy.

Wartość dofinansowania: 1 599 375,63

Wartość całkowita projektu: 1 999 219,54

Zasady udziału

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami Projektu ECDL - stań się częścią społeczeństwa informacyjnego!mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • zamieszkujące w województwie mazowieckim;
 • osoby niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby chrakteryzujące się brakiem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu;
 • osoby zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem umiejętności na poziomie A+B wg DIGCOMP, związanych z TIK i potwierdzeniem ich certyfikatem ECDL Profile;
 • osoby nieuczestniczenie we wsparciu Long Life Learninig w ramach PO KL;

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ TESTU KWALIFIKUJĄCEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, Test kwalifikacyjny oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i dostarczyć:

BIURO PROJEKTU „ECDL - stań się częścią społeczeństwa informacyjnego!

ul. Pańska 98 lok. 26, 00-837 Warszawa, (czynne -  od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-15:00)

z dopiskiem: Zgłoszenie do Projektu “ ECDL - stań się częścią społeczeństwa informacyjnego!

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

ETAP 3 INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Indywidualna diagnoza prowadzona jest w celu dopasowania wsparcia udzielanego uczestnikom w ramach projektu do ich potrzeb i umiejętności. Na jej podstawie uczestnik otrzyma przede wszystkim informacje, w jaki sposób i w jakim celu może wykorzystać kompetencje cyfrowe w sytuacji zawodowej, społecznej, rodzinnej, publicznej; a następnie określone zostaną cele i metody szkoleniowe.

ETAP 4 PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przekazane Uczestnikom Projektu, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie w formie elektronicznej lub papierowej. Podpisanie umowy oraz dostarczenie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres Biura Projektu będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Ramowy program szkolenia:

Program szkolenia obejmie zagadnienia na pełnym poziomie A+B wg ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP:

 1. Podstawy pracy z komp.: Przeglądanie Internetu; Informacje uzyskane z Internetu; Pojęcia zw z komunikacją.
 2. Podstawy pracy w sieci: Efekty pracy, Zarządzanie plikami, Sieci, Pulpit, ikony, ustawienia.
 3. Przetwarzanie tekstów: Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków.
 4. IT Security: Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi.
 5. Arkusze kalkulacyjne.: Użycie aplikacji, Tworzenie dok., Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza.
 6. Computational Thinking

Kontakt

BIURO PROJEKTU  „ECDL - stań się częścią społeczeństwa informacyjnego!

ul. Pańska 98 lok. 26, 00-837 Warszawa

Biuro czynne - od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.